Spelregels

De Leuke Regels

Iedereen die ingeschreven staat op een adres in de gemeente Houten mag deelnemen. Je neemt deel met het team in de wijk waar je woont. Zie De Wijken om te bepalen bij welk team je hoort. Word lid van de Facebookgroep van je wijk en neem contact op met de teamcaptain om aan te geven dat je wilt deelnemen.

Iedere wijk heeft tenminste één wijkcaptain, maar het is aan te raden om er 2 of 3 te hebben. De wijkcaptains organiseren de deelname van de wijk aan de Houtense Spelen.
Zij noteren wie deelnemen, controleren of hun deelnemers in hun wijk wonen en besluiten (in goed overleg) welke deelnemers zij naar de onderdelen sturen. 
De organisatie ondersteunt de wijkcaptains op allerlei manieren. We hebben handige overzichten van de onderdelen, extra informatie en we helpen je zoeken naar deelnemers via onze kanalen.

Als wijkcaptain ben je hoogstens een paar uur in de week kwijt en het is vooral een hele gezellige en leuke klus.

Sommige onderdelen hebben een toernooistructuur, soms oordeelt een jury of het publiek en soms is er een vast aantal punten te verdienen. Scheidsrechters, juryleden en de organisatie proberen zo neutraal mogelijk resultaten vast te stellen. Mocht dat om wat voor reden ook niet lukken, dan zal de organisatie de uitslag proberen te bepalen. Over dat oordeel kan niet worden gediscussieerd.

De Strenge Regels

Vanzelfsprekend zal alles precies volgens planning verlopen en gaat er helemaal niets fout. In het onwaarschijnlijke geval dat dat toch gebeurt hebben we wat strenge regels nodig om een en ander in goede banen te leiden. Als zich een situatie voordoet waarbij de (spel)regels ontoereikend zijn, zal er ter plekke een besluit genomen worden over het vervolg. In dat besluit is primair de veiligheid van aanwezigen en de openbare orde leidend, vervolgens de Fair Play regels en ten slotte zal er besloten worden in de geest van de doelstellingen van de Houtense Spelen. De organisatie behoudt zich het recht voor om, als de situatie daar om vraagt, gemotiveerd af te wijken van geschreven en gecommuniceerde (spel)regels. 

Indien een onderdeel om wat voor reden niet door kan gaan of tussentijds gestopt wordt dan zal de organisatie een poging doen om het onderdeel binnen de week opnieuw te organiseren. Als dat lukt is het aan de wijken om op dat moment (reserve)deelnemers te kunnen sturen. Als het niet haalbaar is om het onderdeel later opnieuw af te maken of uit te voeren dan vervalt het onderdeel en daarmee eventueel behaalde scores.

Plezier, sportiviteit en respect staan centraal bij de Houtense Spelen. Van deelnemers, teamcaptains, vrijwilligers, toeschouwers en organisatie wordt verwacht dat zij zich ertoe inspannen dat iedereen met plezier deelneemt. Discriminatie op basis van huidskleur, geslacht, geaardheid, politieke overtuiging of religie wordt niet geaccepteerd. Agressie, dreiging, pesten evenmin.

Te alle tijde dienen instructies van autoriteiten en de organisatie opgevolgd te worden.

De organisatie behoudt het recht om een inzending voor een onderdeel te onderbreken indien zij van mening is dat de inzending zeer ongepast is. Dit zal alleen bij hoge uitzondering gebeuren omdat we ook van mening zijn dat kunsten de grens mogen opzoeken, mits dat op een doordachte, goed uitgevoerde manier gebeurt. 

Bij geen van de onderdelen is het toegestaan special effects te gebruiken die deelnemers, publiek of anderen in gevaar brengen. Denk hierbij aan vuur, vuurwerk of stoffen die onder druk staan. Er mogen geen dieren gebruikt worden. Bij het gebruik van water, rook, zware voorwerpen, lasers, messen of (acrobatische) act op hoogte is overleg met de organisatie nodig. Ook bij stoffen die gladheid kunnen veroorzaken, schade of veel opruimwerk kunnen veroorzaken graag vooraf overleggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zeep, verf, confetti of voedsel.

Als organisatie inventariseren wij op voorhand de risico’s en stellen maatregelen op om de risico’s zo laag mogelijk te krijgen. Bij alle evenementen is EHBO Houten aanwezig. Desalniettemin is deelname op eigen risico.

Van ieder onderdeel is bepaald hoeveel mensen mee kunnen doen en van welke leeftijd de deelnemers mogen zijn. Voor een wijk mogen alleen inwonenden van de wijk uitkomen. Indien een team vermoedt dat een ander team hier een fout in maakt (expres of per ongeluk), dan kunnen zij dat bij de organisatie aangeven. Teamcaptains hebben dan de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat alle deelnemers legitiem deelnemen. Als dat niet zo is zal de wijk in de gelegenheid gesteld worden de fout te herstellen. Bij herhaling kan een wijkteam voor een onderdeel gediskwalificeerd worden.
Omwille van haalbaarheid controleert de organisatie dus passief.

Bij de Houtense Spelen zijn er soms onderdelen waar de teams een bepaald aantal mannen of vrouwen moeten laten deelnemen. Voor niet iedereen is een duidelijke genderidentiteit vanzelfsprekend. Deelnemers met een non-binaire of veranderde genderidentiteit mogen zelf bepalen onder welk gender zij deelnemen. 

Van het evenement worden (live) film- en foto-opnames gemaakt en gepubliceerd op sociale media. Door aanwezig te zijn of deel te nemen geeft u stilzwijgend toestemming hiertoe. Staat u (prominent) in beeld en heeft u bezwaar, neem dan even contact op dan kan in overleg foto’s en/of film verwijderd worden.